Mikrokontrolery - Jak zacząć?

... czyli zbiór praktycznej wiedzy dot. mikrokontrolerów.

czwartek, 17 marca 2011

ARM : Przykładowy projekt wykorzystujący porty GPIO


Autor: Deucalion
Redakcja: Dondu


Artykuł jest częścią cyklu: Kurs ARM: Spis treści

To już ostatnia część serii dotyczącej portów I/O w mikrokontrolerze LPC1114, ale tym razem od strony praktycznej. Poniżej znajduje się listing prostego programu demonstrujący jak można korzystać z portów GPIO.

W ramach ćwiczeń proponuję prześledzić dokładnie cały program i spróbować znaleźć inne rozwiązanie problemu.


Plik main.c

  #include "LPC11xx.h"
  #include "syscon.h"
  #include "flashcon.h"

  #include "display.h"
  #include "keys.h"

  /* Program demonstrujący używanie portów GPIO w uC LPC1114. Funkcją programu
    jest wyświetlanie stanu licznika na poczwórnym multipleksowanym wyświetlaczu
    siedmiosegmentowym, którego zawartość zmienia się z częstotliwością 10Hz po
    naciśnięciu jednego z dwóch klawiszy.

    Cały port P2 steruje wyświetlaczem siedmiosegmentowym ze wspólną anodą.
    Piny P2.0 - P2.7 sterują segmentami bezpośrednio poprzez rezystory 82R,
    segmenty załączane stanem niskim. Piny P2.8 - P2.11 sterują anodami
    wyświetlaczy poprzez tranzystor PNP. Stan niski aktywuje dany wyświetlacz.

    Piny P3.0 i P3.1 służą jako wejścia odczytujące stan klawiszy KEY1 i KEY2.
    Przytrzymanie klawisza KEY1 (stan niski) powoduje zwiększanie licznika,
    przytrzymanie klawisz KEY2 (stan niski) powoduje zmniejszanie licznika.
  */

  // Zmienna wykorzystywana jako licznik o zakresie 0 - 9999
  static int16_t DispCnt;

  // Zmienna reprezentująca bufory wyświetlaczy
  static TDisplay Display =
  {  
    // Inicjalizacja buforów do wyświetlania 0000 po uruchomieniu
    .buf1x4 = DisplayFillPatern(_0) 
  };

  // tablica odwzorowująca segmenty dla danej cyfry
  const static uint8_t digsmap[] = { _0, _1, _2, _3, _4, _5, _6, _7, _8, _9 };

  //******************************************************************************
  //            Funkcja inicjalizujaca procesor
  //******************************************************************************
  void
  LPC_Init( void )
  {
    // Włączenie oscylatora systemowego
    LPC_SYSCON->PDRUNCFG &= ~PDRUNCFG_SYSOSC_PD;

    // Zwłoka na ustabilizowanie oscylatora poprzez wieleokrotny odczyt rejestru
    for( int i = 0; i < 1000; i++)
    {
      LPC_SYSCON->PDRUNCFG;
    }

    // Przełaczenie źródła sygnału taktującego PLL na zew. oscylator
    LPC_SYSCON->SYSPLLCLKSEL = SYSPLLCLKSEL_SYSOSC;

    // Potwierdzenie przełączenia źródła taktowania
    // poprzez wygenerowania zmiany bitu z 0 na 1
    LPC_SYSCON->SYSPLLCLKUEN = 0;
    LPC_SYSCON->SYSPLLCLKUEN = SYSPLLCLKUEN_ENA;

    // Konfiguracja dzielników PLL 10MHz*5*4 = 200MHz
    LPC_SYSCON->SYSPLLCTRL = PLL_M_DIV_5 | PLL_P_DIV_4;

    // Uruchomienie pętli PLL
    LPC_SYSCON->PDRUNCFG &= ~PDRUNCFG_SYSPLL_PD;

    // Oczekiwanie na synchronizacje pętli PLL
    while(!(LPC_SYSCON->SYSPLLSTAT & SYSPLLSTAT_LOCK));

    // Konfiguracja dostępu do pamięci FLASH (3 cykle)
    LPC_FLASHCFG = (LPC_FLASHCFG & ~FLASHTIM_MASK) | FLASHTIM_50MHz;

    // Przełączenie źródła zegara systemowego na PLL
    LPC_SYSCON->MAINCLKSEL = MAINCLKSEL_PLLOUT;

    // Potwierdzenie przełączenia źródła taktowania
    //   poprzez wygenerowania zmiany bitu z 0 na 1
    LPC_SYSCON->MAINCLKUEN = 0;
    LPC_SYSCON->MAINCLKUEN = MAINCLKUEN_ENA;

    // Wyłączenie wewnętrznego oscylatora
    LPC_SYSCON->PDRUNCFG |= PDRUNCFG_IRC_PD;

    // Włączenie taktowania portów i bloku konfiguracji portów
    LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= AHBCLKCTRL_IOCON | AHBCLKCTRL_GPIO;

    // Cały port P2 jako wyjście
    DISP_PORT->DIR = 0xFFF;

    // Konfiguracja timera systemowego SysTick

    // Przerwanie co 2,5ms (400Hz ; dla PLL = 50MHz)
    SysTick->LOAD = 50000000UL / 400;

    // Włączenie timera
    SysTick->CTRL = 7;

    // Odblokowanie przerwań od timera SysTick
    NVIC_EnableIRQ(SysTick_IRQn);
  }


  //******************************************************************************
  //        Funkcja obsługi przerwania od timera SysTick
  //******************************************************************************
  void
  SysTick_Handler( void )      // 400Hz
  {
    static uint8_t    // 8 bitowe zmienne statyczne
      dispnum,    // numer następnego wyświetlacza
      div;      // dzielnik 400Hz/40 = 10Hz
      
    // Zwiększenie dzielnika
    ++div;
    
    // ograniczenie zakresu dzielnika do 39 (0 - 39)
    div %= 40;
    
    // Wykonanie tylko dla dzielnika równego 0
    if( !div )
    {  
      // Zmienna z tymczasową kopią licznika
      int16_t DispCntCopy = DispCnt;
      
      // Sprawdzenie czy naciśnięty klawisz KEY1
      if( !KEY_PORT->MASKED_ACCESS[ KEY1 ])
      {
        // Klawisz KEY1 naciśnięty
        // Zwiększenie licznika
        DispCnt++;
        // Ograniczenie zakresu licznika do 9999
        DispCnt %= 10000;
      }
      // Sprawdzenie czy naciśnięty klawisz KEY2
      if( !KEY_PORT->MASKED_ACCESS[ KEY2 ])  
      {
        // Klawisz KEY2 naciśnięty
        // zmniejszenie licznika
        DispCnt--;
        // Sprawdzenie zakresu licznika
        if( DispCnt < 0 )
        {
          //Licznik mniejszy od 0, przewiniecie licznika do 9999
          DispCnt = 9999;
        }
      }
      // Aktualizacja buforów wyświetlaczy tylko jesli zmiana licznika
      if( DispCntCopy != DispCnt )
      {
        // Tymczasowa kopia licznika wykorzystywana do odwzorowania stanu
        // licznika na wyświetlaczach
        DispCntCopy = DispCnt;
        // Wyczyszczenie zawartości buforów wszystkich wyświetlaczy
        ClearDisplay();
        // Odwzorowanie zawartości licznika na 4 wyświetlaczach
        for( int i = 3; i >= 0 ; i-- )
        {
          Display.buf4x1[ i ] = digsmap[ DispCntCopy % 10 ];
          DispCntCopy /= 10;
        }
      }
    }
    
    // Wyłączenie wszystkich wyświetlaczy
    DISP_PORT->MASKED_ACCESS[ DISP_MASK ] = DISP_MASK;
    
    // Przełączenie stanu segmentów dla następnego wyświetlacza
    DISP_PORT->MASKED_ACCESS[ SEG_MASK ] = Display.buf4x1[ dispnum ];
    
    // Włączenie następnego wyświetlacza
    DISP_PORT->MASKED_ACCESS[ DISP_MASK ] = ~(( 1 << dispnum++ ) << 8 );
    
    // Ograniczenie zakresu licznika 0 - 3
    dispnum %= 4;
  }

  //******************************************************************************
  //              Funkcja pętli głównej
  //******************************************************************************
  int
  main( void )
  {
    LPC_Init();

    while( 1 )
    {
      // Kod pętli głównej
      __WFE();  // Uśpienie procesora
    }
  }


Plik display.h

  #ifndef _DISPLAY_H_
  #define _DISPLAY_H_

  // Deklaracje dotyczące sterowania multipleksowanym wyświetlaczem LED

  // Cały port GPIO2 wykorzystany do sterowania wyświetlaczami
  #define DISP_PORT  LPC_GPIO2

  // Wyświetlacze wspólna anoda sterowane przez tranzystory PNP
  // Stan niski aktywuje wyświetlacze
  #define DISP1    (1 << 8)    // P2.8
  #define DISP2    (1 << 9)    // P2.9
  #define DISP3    (1 << 10)    // P2.10
  #define DISP4    (1 << 11)    // P2.11
  #define DISP_MASK  0xf00

  #define SEGA    (1 << 0)    // P2.0
  #define SEGB    (1 << 1)    // P2.1
  #define SEGC    (1 << 2)    // P2.2
  #define SEGD    (1 << 3)    // P2.3
  #define SEGE    (1 << 4)    // P2.4
  #define SEGF    (1 << 5)    // P2.5
  #define SEGG    (1 << 6)    // P2.6
  #define SEGH    (1 << 7)    // P2.7
  #define SEG_MASK  0x0ff

  // Segmenty sterowane bezpośrednio z procesora przez rezystory 82R
  // Stan niski aktywuje segmenty
  #define _0  (uint8_t)( ~(SEGA | SEGB | SEGC | SEGD | SEGE | SEGF))
  #define _1  (uint8_t)( ~(SEGB | SEGC))
  #define _2  (uint8_t)( ~(SEGA | SEGB | SEGD | SEGE | SEGG))
  #define _3  (uint8_t)( ~(SEGA | SEGB | SEGC | SEGD | SEGG))
  #define _4  (uint8_t)( ~(SEGB | SEGC | SEGF | SEGG))
  #define _5  (uint8_t)( ~(SEGA | SEGC | SEGD | SEGF | SEGG))
  #define _6  (uint8_t)( ~(SEGA | SEGC | SEGD | SEGE | SEGF | SEGG))
  #define _7  (uint8_t)( ~(SEGA | SEGB | SEGC))
  #define _8  (uint8_t)( ~(SEGA | SEGB | SEGC | SEGD | SEGE | SEGF | SEGG))
  #define _9  (uint8_t)( ~(SEGA | SEGB | SEGC | SEGD | SEGF | SEGG))
  #define _DOT (uint8_t)( ~(SEGH))

  // TDisplay - Typ definiujący bufory dla zawartości 4 wyświetlaczy LED
  // buf4x1[ 4 ] - zawartość poszczególnych wyświetlaczy
  // buf1x4 - za pomocą jednego wywołania można modyfikować na raz zawartość
  //     wszystkich wyświetlaczy
  typedef union
  {
    uint8_t buf4x1[ 4 ];
    uint32_t buf1x4;
  }TDisplay;

  // Kilka makr do operacji na wyświetlaczach

  #define ClearDisplay()     ( Display.buf1x4 = ~0 )
  #define DisplayPatern(a,b,c,d) ((a) << 24 | (b) << 16 | (c) << 8 | (d))
  #define DisplayFillPatern(a)  DisplayPatern(a, a, a, a)
  #define SetDisplay(a,b,c,d)  ( Display.buf1x4 = DisplayPatern( a, b, c, d ))
  #define FillDisplay(a)     SetDisplay(a, a, a, a)

  #endif


Plik keys.h

  #ifndef _KEYS_H_
  #define _KEYS_H_

  //******************************************************************************
  // Definicje dotyczące klawiszy KEY1 i KEY2. Stan niski po naciśnięciu
  // KEY1 - P3.0 - Zwiększanie licznika (10Hz)
  // KEY2 - P3.1 - Zmniejszanie licznika (10Hz)
  //******************************************************************************
  #define KEY_PORT  LPC_GPIO3

  #define KEY1    (1<<0)
  #define KEY2    (1<<1)
  #define ANYKEY   (KEY1 | KEY2)
  #define KEY_MASK  (KEY1 | KEY2)

  #endif


Pobierz

Cały projekt z powyższym kodem oraz zaktualizowanymi plikami nagłówkowymi.
LPC1114_GPIO.zip lub mirror: LPC1114_GPIO.zip

Oceń artykuł.
Wasze opinie są dla nas ważne, gdyż pozwalają dopracować poszczególne artykuły.
Pozdrawiamy, Autorzy
Ten artykuł oceniam na:

1 komentarz:

 1. Przydałby się schemacik jak podłączyć. Wiem, wiem, że jest opisane w komentarzu...

  OdpowiedzUsuń

Działy
Działy dodatkowe
Inne
O blogu
Dzisiaj
--> za darmo!!! <--
1. USBasp
2. microBOARD M8


Napisz artykuł
--> i wygraj nagrodę. <--


Co nowego na blogu?
Śledź naszego Facebook-aCo nowego na blogu?
Śledź nas na Google+

/* 20140911 Wyłączona prawa kolumna */
 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • :
 • 00

  minut

 • :
 • 00

  sekund

Nie czekaj do ostatniego dnia!
Jakość opisu projektu także jest istotna (pkt 9.2 regulaminu).

Sponsorzy:

Zapamiętaj ten artykuł w moim prywatnym spisie treści.